Netijeli zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak: Semaltdan gollanma

Bu gollanma, üstünlikli ýükläp bilýän bolsa, ýokaşan ulgamdan zyýanly programma üpjünçiligini ýok etmek üçin döredildi. Enjamyňyza ýokaşan zyýanly programma üpjünçiliginiň Kripto (Kriptolocker, TeslaCrypt we ş.m.) diýip güman edýän bolsaňyz, bu gollanma size degişli däl. Maglumatlar howp astyndadyr we ýerine ýazgy ýazmalysyňyz. Eger kompýuteriňiz zyýanly programma üpjünçiligi sebäpli ýükläp bilmeýän bolsa, size bu ýazgy gollanmasyz bolmagy mümkin, sebäbi bu gollanma kömek edip bilmez.

Semaltyň hünärmeni Julia Waşnewanyň beren aşakdaky prosedurasyny ýerine ýetirseňiz, kynçylyklaryňyzy ssenariýalaryň 90 göteriminden gowragyny çözüp bilersiňiz. Bellenip geçilişi ýaly, ähli zyýanly programma üpjünçiliginiň dizaýny meňzeş däl we şol bir ýagdaýda wirusy ýok etmek gurallarynyň dizaýny birmeňzeş däl.

Düşündiriş

Ondan soňky görkezmeler diňe maslahatlardyr. Kompýuteriňizde ýerine ýetirmek üçin saýlan islendik hereketiňiz üçin jogapkär adamsyňyz. Bu gollanmany ýerine ýetirmek kararyna geleniňizde, işleýşiňize zeper ýetirip biljekdigiňizi ýa-da maglumat ýitirip biljekdigiňizi bellemelidiris. Şonuň üçin bu gollanmany ýerine ýetirmezden ozal maglumatlaryňyzy ätiýaçlamak maslahat berilýär.

Zyýanly programma üpjünçiligini düzetmek üçin ädimler

Ilki bilen brauzeriňiziň giňeltmelerine baryp, şübheli görünýän zatlary aýyrmaly. Şeýle hem adaty bolmadyk baş sahypalary we brauzeriň sazlamalaryny aýyrmagy ýatdan çykarmaň.

Aşakdaky dişli enjamlary bu tertipde göçürip alyň. Başgaça görkezilmedik bolsa, ähli gurallary ýerine ýetiriň. Gurallary işledeniňizde kadaly tertipde bolanyňyza göz ýetiriň.

SÖ YOUGI BIR BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK

1. [rkill.com] ýerine ýetiriň. Käbir ýagdaýlarda gutarmak üçin birnäçe minut gerek bolup biler.

2. Malwarebytes 3.0-iň häzirki nusgasyny göçürip alyň. "Rootkits üçin skan" alternatiwasyny açyň we skaneri ýerine ýetiriň.

3. "Scan" opsiýasyny ulanyp, Malwarebytes ADWCleaner-i işlediň we gutaranyňyzda "Arassalamak" düwmesine basyň we ulgamyňyzy täzeden açmaga rugsat beriň.

4. Malwarebytes gereksiz programma üpjünçiligini aýyrmak guralyny guruň we tamamlamagyna rugsat beriň. Bir gezek gutaransoň, kompýuteriňizi täzeden açyň.

5. Sophos HitmanPro guruň

Zyýanly programma üpjünçiliginiň kesgitlemesi näme?

Kompýuter gurçuklary, wiruslar, “Ransomware”, mahabat programma üpjünçiligi, gorkunç programma üpjünçiligi we beýleki zyýanly programmalar ýaly dürli duşmançylykly programmalara degişli zyýanly programma üpjünçiligi.

Kompýuterim nädip ýokaşdy?

Anokançlygyň çeşmesini anyk kesgitlemek kyn. Köplenç ulanyjy infeksiýalaryň bilmän işlemegine rugsat berýär.

Geljekdäki ýokançlyklardan nädip goranmaly:

Göçürip alýan we ulgamyňyzda işleýän zatlara höwesli boluň. Resmi sahypalaryny ulanyp, Flash we Java ýaly programmalary täzeläň. Aşakdaky gurallar kompýuteriňizi arassalamaga kömek eder:

Mugt antiwirus

  • Awast
  • BitDefender
  • Malwarebytes 3.0
  • ESET mugt onlaýn skaner

Möhüm gurallar:

  • Çekilmedik
  • TronScript
  • Malwarebytes 3.0
  • uBlock Origin brauzer giňeltmesi

Netije

Bu gollanmada maslahat berilýän çemeleşmeler, uly göwrümde kesgitlenen ýokary üstünlik derejesi sebäpli saýlandy. Emma, käbir ýagdaýlarda bu ädimleri ýerine ýetirmek ýeterlik bolman biler. Şeýle ýagdaýda, has giňişleýin kömek soramaly bolarsyňyz.

mass gmail